Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wręczone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez członków Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.  

 

 

Drugie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim.

31 marca 2017 przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj:

Andrzej Sieradzki, Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Andrzej Pańka, Marek Figas i Maciej Bujnik odbyli kolejne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim. Głównym tematem rozmowy, były problemy związane z wejściem w życie przepisów nakazujących zawieranie umów na dostawy towarów. Ideą wprowadzenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi było polepszenie sytuacji producentów rolnych, którzy mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw. Niestety umowy, jakie są przedstawiane hodowcom do podpisu bardzo rzadko spełniają ich oczekiwania. Najczęściej stosowanym modelem dochodzenia do ceny jest wyciąganie przez ubojnie średnich cen z otaczających zakładów. Taka właśnie umowa została przedstawiona Ministrowi Boguckiemu. W naszym odczuciu taki sposób wyliczania ceny jest niezgodny z rozporządzeniem 1308/2013. Co więcej, możemy mieć tutaj do czynienia ze zmową cenową. Ustalanie ceny na podstawie średniej z różnych ubojni nosi znamiona porozumienia przedsiębiorstw dotyczącym poziomu cen, mającym na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Cena ta w żadnym wypadku nie odzwierciedla kosztów ponoszonych przez hodowcę podczas produkcji.

Minister Bogucki wraz z obecnym na spotkaniu Waldemarem Sochaczewskim, Dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych, stwierdzili, że w ich ocenie taki sposób wyliczania ceny jest zgodny z rozporządzeniem 1308/2013. W ich ocenie jednakże, jest to próba obchodzenia przez zakłady przepisów i działanie stojące w sprzeczności z logiką wprowadzonej ustawy.

Minister zasugerował, że najlepszym rozwiązaniem dla producentów byłoby łączenie się w duże, silne grupy producenckie, czy spółdzielnie. W odpowiedzi przewodniczący Sieradzki powiedział, że w województwie opolskim była próba stworzenia „grupy grup”. Żaden zakład nie chciał jednak współpracować z jednostką dostarczającą mu 97% surowca.

Przypomnieliśmy również ministrowi, że zadeklarował się, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawi wzór dochodzenia do ceny, uwzględniający koszty produkcji ponoszone przez hodowcę.

Brak zmian w umowach doprowadzi do sytuacji, w której coraz więcej hodowców będzie zmuszanych do chowu nakładczego. Obserwujemy również trend, w którym największe zakłady tworzą swoją bazę surowcową. Trend ten może doprowadzić do upadku małych hodowców, właścicieli gospodarstw rodzinnych.

Minister Bogucki obiecał uwzględnienie postulatów KFHDiPJ w trwających pracach nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Drugim tematem, który został poruszony na spotkaniu, była kwestia wzmocnienia siły związków hodowców. Przedstawiciele KFHDiPJ postulowali, aby albo zapewnić finansowanie organizacji hodowców z budżetu państwa, albo znaleźć sposób umocowania związków w ustawach tak, aby zachęcić hodowców do zrzeszania się. Tylko silne związki, reprezentujące dużą grupę hodowców będą w stanie prowadzić negocjacje z ubojniami jak równy z równym. Silny związek jest również ważnym partnerem dla Ministerstwa- opiniuje bowiem projekty, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, pomagając stworzyć jak najbardziej dopracowane prawo.

Informacja - umowy na dostawy towarów

11 stycznia 2017r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów.

 

 Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) między innymi następującą zmianę:

Art 40i

1. Kto:

(…)

            2) nabywa produkty rolne należące do sektorów o których mowa w art 1 ust. 2 rozporządzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w:

(…)

                        c) art. 168 ust 4 i 6 rozporządzenia rozporządzenia 1308/2013 (…)

-podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710 z późn.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej.

 

Art. 168 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do którego odnosi się zmieniona ustawa mówi o tym, że umowa:

     jest sporządzana przed dostawą;

     jest sporządzana w formie pisemnej; oraz

     zawiera w szczególności następujące elementy:

     cenę do zapłaty za dostawę, która:

·         jest niezmienna i określona w umowie: lub

·         jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

     ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub kótre muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

     okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

     szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

     ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz

     przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

 

Ustawa obowiązuje od 11 lutego 2017 roku.

Przypominamy - KUPUJĄCEMU podstawowe produkty rolne grozi kara pieniężna za nieposiadanie stosownej umowy na dostawy towarów!

 

Hodowco!

Nie masz obowiązku podpisywania niekorzystnej dla siebie umowy!

Nie podpisuj umów, w których cena jest określana na podstawie średniej z okolicznych zakładów!

Odpowiedzialność za brak umów spada na ubojnię!

 

PAMIĘTAJ!

Na podstawie tej samej ustawy musisz posiadać umowę na dostawę piskląt z wylęgarni!

 

W razie wszelkich wątpliwości pisz na adres Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Jackiem Boguckim, 15 marca 2017r.

15 marca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z Wiceministrem Rolnictwa, Panem Jackiem Boguckim.

Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali: Andrzej Sieradzki, Roman Wiśniewski, Jerzy Chłodnicki, Radosław Wiśniewski, Bartłomiej Chłodnicki, Maciej Bujnik.

Minister Jacek Bogucki przyszedł w towarzystwie pracowników ministerstwa: Ewy Domańskiej - Naczelnik Wydziału Produktów Zwierzęcych, Jacka Parszewskiego – Głównego specjalisty w Wydziale Produktów Zwierzęcych, Jacka Ostapczuka – Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia Zwierząt, Michała Golacika – Starszego Specjalisty w Wydziale Ochrony Zdrowia Zwierząt.

Spotkanie dotyczyło bieżących problemów branży drobiarskiej. Na początku przewodniczący Andrzej Sieradzki podziękował za szybką reakcję w sprawie znakowania jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu, polegającą na przesłaniu interpretacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, umożliwiającej, po spełnieniu określonych warunków, wypuszczanie ptaków na wybiegi.

Po raz kolejny przypomnieliśmy o konieczności wyznaczenia w powiatach grzebowisk na pomiot kurzy z gospodarstw, w których wykryto wirusa ptasiej grypy. Zasugerowaliśmy, że w każdym powiecie na pewno znajdą się grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych lub Agencji Mienia Wojskowego, które można by przeznaczyć na ten cel. Utylizacja na własnym terenie wydłuża czas „uwolnienia” od ptasiej grypy. Ponadto wiele gospodarstw nie posiada na swoim terenie odpowiedniej przestrzeni, którą mogłyby przeznaczyć na kompostowanie pomiotu.

Poruszyliśmy również problem ubezpieczeń hodowców. Zwróciliśmy uwagę, że obecnie żaden ubezpieczyciel działający na polskim rynku nie jest zainteresowany ubezpieczaniem hodowców od występowania wirusa ptasiej grypy, czy salmonelli. Problematyczne jest też ubezpieczanie samych obiektów. Przedstawiane przez ubezpieczycieli stawki są zaporowe i nie realne do zapłacenia.

Pytaliśmy także o dwa projekty ustaw zgłoszone w sejmie- o projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach zgłoszony przez posłów Kukiz’15, oraz proponowany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw, zakładający, między innymi, wprowadzenie zakazu uboju rytualnego.

Głównym tematem poruszanym na spotkaniu były niejasności związane z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Konieczność zawierania umów na dostawy towarów była tym, o co KFHDiPJ postulowała już wielokrotnie. Niestety zapisy ustawy w obecnym kształcie, nie wprowadzające limitów wartości sprzedaży powodują, że każdy odbiorca towarów bezpośrednio od producenta, musi przedstawiać mu umowę. Dotyczy to takich przypadków, jak zakup towarów na giełdach rolnych, czy sprzedaży jaj bezpośrednio do sklepów. Ponadto, pomimo dość jasnych zapisów, wymagających umieszczenia w umowie ceny lub sposobu dochodzenia do niej na podstawie wskaźników, bardzo często zdarza się, że cena jest ustalana jako średnia ze sprzedaży z okolicznych ubojni.

Ze strony Ministra Boguckiego otrzymaliśmy zapewnienie, że prowadzone są w tej chwili prace nad nowelizacją ustawy, które wyjaśnią wszystkie sporne kwestie. Ponadto otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączy się w zbudowanie wzoru dochodzenia do ceny uwzględniającego takie zmienne jak koszty ponoszone przez hodowców. Będzie to na pewno dobry argument w negocjowaniu z ubojniami.

 

Przedstawiamy poniżej pismo, jakie przekazaliśmy na ręce Pana Ministra podczas spotkania.