Życzenia Wielkanocne 2017

Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wręczone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez członków Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.  

 

 

Drugie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim.

31 marca 2017 przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj:

Andrzej Sieradzki, Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Andrzej Pańka, Marek Figas i Maciej Bujnik odbyli kolejne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim. Głównym tematem rozmowy, były problemy związane z wejściem w życie przepisów nakazujących zawieranie umów na dostawy towarów. Ideą wprowadzenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi było polepszenie sytuacji producentów rolnych, którzy mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw. Niestety umowy, jakie są przedstawiane hodowcom do podpisu bardzo rzadko spełniają ich oczekiwania. Najczęściej stosowanym modelem dochodzenia do ceny jest wyciąganie przez ubojnie średnich cen z otaczających zakładów. Taka właśnie umowa została przedstawiona Ministrowi Boguckiemu. W naszym odczuciu taki sposób wyliczania ceny jest niezgodny z rozporządzeniem 1308/2013. Co więcej, możemy mieć tutaj do czynienia ze zmową cenową. Ustalanie ceny na podstawie średniej z różnych ubojni nosi znamiona porozumienia przedsiębiorstw dotyczącym poziomu cen, mającym na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Cena ta w żadnym wypadku nie odzwierciedla kosztów ponoszonych przez hodowcę podczas produkcji.

Minister Bogucki wraz z obecnym na spotkaniu Waldemarem Sochaczewskim, Dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych, stwierdzili, że w ich ocenie taki sposób wyliczania ceny jest zgodny z rozporządzeniem 1308/2013. W ich ocenie jednakże, jest to próba obchodzenia przez zakłady przepisów i działanie stojące w sprzeczności z logiką wprowadzonej ustawy.

Minister zasugerował, że najlepszym rozwiązaniem dla producentów byłoby łączenie się w duże, silne grupy producenckie, czy spółdzielnie. W odpowiedzi przewodniczący Sieradzki powiedział, że w województwie opolskim była próba stworzenia „grupy grup”. Żaden zakład nie chciał jednak współpracować z jednostką dostarczającą mu 97% surowca.

Przypomnieliśmy również ministrowi, że zadeklarował się, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawi wzór dochodzenia do ceny, uwzględniający koszty produkcji ponoszone przez hodowcę.

Brak zmian w umowach doprowadzi do sytuacji, w której coraz więcej hodowców będzie zmuszanych do chowu nakładczego. Obserwujemy również trend, w którym największe zakłady tworzą swoją bazę surowcową. Trend ten może doprowadzić do upadku małych hodowców, właścicieli gospodarstw rodzinnych.

Minister Bogucki obiecał uwzględnienie postulatów KFHDiPJ w trwających pracach nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Drugim tematem, który został poruszony na spotkaniu, była kwestia wzmocnienia siły związków hodowców. Przedstawiciele KFHDiPJ postulowali, aby albo zapewnić finansowanie organizacji hodowców z budżetu państwa, albo znaleźć sposób umocowania związków w ustawach tak, aby zachęcić hodowców do zrzeszania się. Tylko silne związki, reprezentujące dużą grupę hodowców będą w stanie prowadzić negocjacje z ubojniami jak równy z równym. Silny związek jest również ważnym partnerem dla Ministerstwa- opiniuje bowiem projekty, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, pomagając stworzyć jak najbardziej dopracowane prawo.

Informacja - umowy na dostawy towarów

11 stycznia 2017r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów.

 

 Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) między innymi następującą zmianę:

Art 40i

1. Kto:

(…)

            2) nabywa produkty rolne należące do sektorów o których mowa w art 1 ust. 2 rozporządzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w:

(…)

                        c) art. 168 ust 4 i 6 rozporządzenia rozporządzenia 1308/2013 (…)

-podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710 z późn.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej.

 

Art. 168 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do którego odnosi się zmieniona ustawa mówi o tym, że umowa:

     jest sporządzana przed dostawą;

     jest sporządzana w formie pisemnej; oraz

     zawiera w szczególności następujące elementy:

     cenę do zapłaty za dostawę, która:

·         jest niezmienna i określona w umowie: lub

·         jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

     ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub kótre muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

     okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

     szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

     ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz

     przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

 

Ustawa obowiązuje od 11 lutego 2017 roku.

Przypominamy - KUPUJĄCEMU podstawowe produkty rolne grozi kara pieniężna za nieposiadanie stosownej umowy na dostawy towarów!

 

Hodowco!

Nie masz obowiązku podpisywania niekorzystnej dla siebie umowy!

Nie podpisuj umów, w których cena jest określana na podstawie średniej z okolicznych zakładów!

Odpowiedzialność za brak umów spada na ubojnię!

 

PAMIĘTAJ!

Na podstawie tej samej ustawy musisz posiadać umowę na dostawę piskląt z wylęgarni!

 

W razie wszelkich wątpliwości pisz na adres Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.