Apel do hodowców drobiu

 

Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.


27 stycznia 2017 roku, w Lubiczu, odbyło się Walne Zebranie Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Zebranie odbywało się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie zebrania.

 2. Powitanie zebranych delegatów.

 3. Przedstawienie porządku zebrania.

 4. Wybór kandydatów do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.

 5. Omówienie sytuacji związanej z wystąpieniem ptasiej grypy H5N8.

 6. Przedstawienie zagrożeń związanych z działaniami legislacyjnymi ograniczającymi możliwość korzystania z soi GMO.

 7. Omówienie wchodzącej w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 8. Przedstawienie projektów zadań do Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 9. Sprawy różne Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

 10. Zamknięcie zebrania.Na zebraniu przedstawione zostały najświeższe informacje o występowaniu wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8, otrzymane na spotkaniu w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej.

Drugim poruszonym tematem było omówienie poselskiego projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach, złożonym przez posłów Kukiz’15. Ustanawia on Narodowy Cel Wskaźnikowy określający minimalny udział roślin wysokobiałkowych w ogólnej ilości pasz wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym. Wynosi on odpowiednio:

40%- na 2017r.

70%- na 2018r.

80%- na 2019r.

90%- na 2020r.

W praktyce oznacza to zakaz stosowania soi GMO. Polska nie jest w stanie wyprodukować tak wiele wysokiej jakości pasz z roślin wysokobiałkowych w tak krótkim czasie. Dodatkowo stosowanie roślin motylkowych w żywieniu drobiu jest limitowane przez występowanie substancji antyżywieniowych ograniczając ich udział do około 10%. nierealne do spełnienia i spowodują załamanie produkcji drobiarskiej w Polsce.

Kolejnym tematem było omówienie opublikowanej w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów. Umowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 powinna: być sporządzana przed dostawą w formie pisemnej, musi zawierać cenę do zapłaty za dostawę, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy, przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Cena do zapłaty za dostawę jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość lub jakość lub skład dostarczonych produktów.

Ostatnią kwestią poruszoną na spotkaniu był wybór na nową kadencję przedstawiciela Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego. Po dyskusji dotyczącej ilości zgłaszanych kandydatów i zdecydowaniu się na jednego przedstawiciela, jednogłośnie ponownie wybrany został przewodniczący KFHDiPJ, Pan Andrzej Sieradzki.

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2017r.

26 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uwagi na występowanie ptasiej grypy, w całości poświęcone drobiarstwu.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jacek Bogucki, przedstawił aktualną sytuację na rynku drobiarskim. Omówił wielkość produkcji, kierunki eksportu, a także możliwości dalszego rozwoju branży. Zapewnił, że od momentu pojawienia się pierwszego ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 powstała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi grupa zadaniowa ds. zwalczania grypy ptaków. W uzupełnieniu wypowiedzi Pana Ministra, o zasadach bioasekuracji przypomniał Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Jażdżewski.

Na posiedzeniu wywiązała się bardzo ostra dyskusja. Najpierw przedstawiciele hodowców gęsi przekonywali, że specyfika hodowli tych ptaków wymusza trzymanie ich na otwartych wybiegach. Utrzymywanie w budynkach, co wymusza rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powoduje pojawienie się kanibalizmu w stadzie, oraz spadek nieśności ptaków. Przy okazji tego problemu pojawiły się pomysły kontroli migracji dzikich ptaków za pomocą radarów meteorologicznych i zamykania ptaków hodowlanych w budynkach w trakcie spodziewanych przelotów.

Został również podniesiony problem kontroli wykonywania ww. rozporządzenia. Duże gospodarstwa hodujące drób będą stosować się do wszystkich zasad bioasekuracji. Największy problem występuje w małych, przydomowych hodowlach utrzymujących od kilku do kilkuset sztuk drobiu. W takich gospodarstwach mało kto, pomimo obowiązującego rozporządzenia, przejmuje się zamykaniem ptaków. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do zarażania ptaków hodowlanych wirusem ptasiej grypy. Pojawił się pomysł, aby policja pomogła inspekcji weterynaryjnej w kontroli wykonywania rozporządzenia.

Drugą część dyskusji zdominowała polemika z członkiem komisji rolnictwa, posłem Zbigniewem Dolatą, który zarzucił producentom drobiu używanie antybiotyków w hodowli i wpuszczanie na rynek niezdrowego mięsa. Przeciwstawił to małej „ekologicznej” przydomowej hodowli, którą trzeba wspierać. Ta wypowiedź wzburzyła nie tylko obecnych na posiedzeniu przedstawicieli hodowców, ale także innych posłów.

My ze swojej strony chcemy jasno powiedzieć, że używanie antybiotyków w żywieniu drobiu i stosowanie ich niezgodnie z zaleceniami lub bez wiedzy i zgody lekarza weterynarii jest niezgodne z prawem. Polska, jak i cała Unia Europejska posiada najwyższe na świecie standardy hodowli i produkcji żywności. Jest to związane z filozofią „od pola do stołu” według której każdy etap produkcji żywności jest pod ścisłą kontrolą określonych inspekcji. Dzięki temu produkty trafiające na rynek są w pełni zdrowe, bezpieczne i charakteryzują się najwyższą jakością. Przepisy stosowane w Polsce i w UE są o wiele ostrzejsze niż chociażby w USA, gdzie zdrowy i bezpieczny musi być jedynie produkt końcowy. Cała proces produkcji i hodowli jest poddawany minimalnym kontrolom.


W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Andrzej Sieradzki,

Jerzy Chłodnicki,

Maciej Bujnik

Rekompensaty dla hodowców poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Od 1 do 28 lutego 2017 roku hodowcy, którzy znaleźli się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, ale nie stwierdzono u nich ogniska ptasiej grypy mogą się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Poniżej znajdą państwo link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod którym można zaleźć formularz wniosku.

Formularz i informacja ARiMR o pomocy finansowej

 

 

Kary za niestosowanie umów w handlu artykułami rolno-spożywczymi

11 stycznia 2017r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) między innymi następującą zmianę:

Art 40i

1. Kto:

(…)

2) nabywa produkty rolne należące do sektorów o których mowa w art 1 ust. 2 rozporządzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w:

(…)

c) art. 168 ust 4 i 6 rozporządzenia rozporządzenia 1308/2013 (…)

-podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710 z późn.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej.

(...)  

(wybrane fragmenty odnoszą się bezpośrednio do handlu drobiem) 


Art. 168 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do którego odnosi się zmieniona ustawa mówi o tym, że umowa:

 • jest sporządzana przed dostawą;

 • jest sporządzana w formie pisemnej; oraz

 • zawiera w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę, która:

   • jest niezmienna i określona w umowie: lub

   • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

  • ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub kótre muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

  • ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz

  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi który wprowadza powyższe zmiany wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.