Zaproszenie na wyjazd studyjny

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Firma Tecsisel

ZAPRASZAJĄ

w dniu 19 sierpnia 2016r.

na

Wyjazd studyjny na nowoczesną fermę drobiu k/Solca Kujawskiego

Udostępniona zostanie do zwiedzania pierwsza w Polsce innowacyjna hala do produkcji brojlerów z systemem Tecsisel – system wentylacji poprzecznej, najnowsza automatyka, panele chłodzące tzw. cooling pady, nagrzewnice wodne z dystrybucją ciepłego powietrza, elektroniczne dozowanie leków i wiele innych rozwiązań.

 

Ferma uruchomiona została w grudniu i ma za sobą już kilka cykli produkcyjnych brojlera. Będzie to okazja na pytania i dyskusję z właścicielem fermy Panem Szymonem Frischke z firmy Drobex Pasz. Oprócz tego system wentylacji zostanie przedstawiony przez przedstawiciela firmy Tecsisel – Pana Mariusza Sobierajskiego.

 

System zastosowany na prezentowanej fermie od ponad 15 lat sprawdza się w Portugalii, Hiszpanii i Francji, co ciekawe dobrze sprawuje się również w gorącym klimacie Mozambiku w Afryce.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod:

numerem telefonu 608 42 67 65 – Anna Mońko, KPODR Minikowo

Wyjazd skierowany jest do hodowców i przyszłych hodowców drobiu.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Przedstawiamy poniżej stanowisko Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj odnośnie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

 

 

Drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

12 lipca 2016 roku, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się druga konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Spotkanie otworzył wiceminister rolnictwa, Pan Jacek Bogucki. Stwierdził, że prace nad ustawą zostały rozpoczęte na wniosek organizacji reprezentujących różne gałęzie branży rolnej. Mówił o tym, że PiS był w poprzedniej kadencji Sejmu przeciwko bardzo podobnemu projektowi ustawy dlatego, że sprzeciwiali się aby fundusz był refundowany tylko i wyłącznie ze składek rolników. W proponowanym obecnie projekcie wprowadzona została zasada zwrotu 65% wydatków funduszu przez budżet państwa.

W związku z licznymi apelami organizacji branżowych ustalono, że Fundusz zostanie podzielony na 7 części. Drobiarstwo miało by się znaleźć w jednym funduszu wraz z hodowlą królików. Znów pojawiały się w dyskusji głosy, mówiące o braku sensu powoływania funduszy w tym kształcie. Podstawowym problemem jest brak wystarczających środków na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Ponoszone przez rolników koszty najprawdopodobniej będą wielokrotnie wyższe niż ewentualne wypłaty z funduszu.

Na spotkaniu ustalono, że zostanie przygotowany przez ministerstwo nowy projekt, który będzie uwzględniał zgłoszone w czasie dyskusji uwagi. Podczas spotkania dwie branże- drobiarstwo i uprawa grzybów wyraziły brak zainteresowania uczestnictwem w tak skonstruowanym funduszu. Podtrzymanie tego stanowiska należy zgłosić pisemnie. KFHDiPJ, po otrzymaniu nowego projektu i przeanalizowaniu jego wpływu na branżę podejmie decyzję, czy uczestniczyć w pracach nad ustawą, czy dalej wyrażać ostry sprzeciw i dążyć do wyłączenia drobiarstwa z uczestnictwa w funduszu. Nowy projekt ma zostać rozesłany do zainteresowanych organizacji w przeciągu 10 dni, a kolejne spotkanie uzgodnieniowe odbędzie się w połowie sierpnia.


W spotkaniu uczestniczył Maciej Bujnik


Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

5 lipca 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele organizacji zgłaszających uwagi do ww. projektu. 

Należy zwrócić uwagę, że na konsultacje społeczne zostało przewidziane jedynie 7 dni, co nie jest do końca zgodne z Regulaminem Pracy Rady Ministrów. Wynika bowiem z niego, że minimalny czas konsultacji projektów ustaw powinien wynosić 21 dni. Tak krótki termin wyznaczony przez Ministra spowodował najprawdopodobniej, że duża część zainteresowanych organizacji nie zdążyła przesłać swojego stanowiska.

Omawiana ustawa jest bliźniaczo podobna do bardzo krytykowanego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który przedstawił Minister Sawicki w poprzedniej kadencji. Tutaj też te same podmioty, które są zobowiązane do płatności na Fundusze Promocji będą obciążone dodatkową składką w wysokości 0,2% od sprzedaży netto. Zgromadzonymi w ten sposób środkami dysponować będzie Agencja Rynku Rolnego, a wypłacane one będą tym producentom, którzy wykażą obniżenie dochodów powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat albo 3 lat w ramach ostatnich 5 lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Rekompensaty będą dotyczyć również strat spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, których ryzyko wystąpienia nie było objęte umową ubezpieczenia, w wyniku braku zapłaty za produkty rolne, w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin, w wyniku niezależnych od producenta rolnego ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Zasadniczą różnicą w stosunku do projektu z zeszłej kadencji, jest wprowadzenie mechanizmu zwrotu z budżetu państwa 65% poniesionych przez Fundusz wydatków. W założeniu ma to powodować coroczne zwiększanie się środków, jakimi Fundusz będzie dysponował.

Na początku spotkania, została odczytana lista wszystkich organizacji, które przekazały negatywne opinie do projektu ustawy. Oprócz KFHDiPJ znalazły się tam prawie wszystkie organizacje zrzeszające hodowców zwierząt, m.in. POLSUS, PZPBM, KRD-IG, KIPDiP, PFHBiPB. Na pytanie przewodniczącego KFHDiPJ, Andrzeja Sieradzkiego, czy były jakieś organizacje wyrażające poparcie dla idei zawartych w projekcie, nie została udzielona odpowiedź.

Wszyscy obecni na spotkaniu podnosili głównie problem niewystarczających środków, jakimi będzie dysponował fundusz, pomimo dotowania z budżetu państwa. Z założeń ustawy wynika, że w 2026 roku będzie to jedynie 300mln zł, co przy obecnej wartości rynku spożywczego jest kroplą w morzu.

W czasie dyskusji pojawił się również problem grup producentów. Bardzo często to one są odpowiedzialne za sprzedaż produktów do podmiotów skupujących produkty rolne czy ubojni. W myśl ustawy nie będą one mogły jednak ubiegać się o rekompensatę poniesionych przez siebie strat.

Prezes Sieradzki zauważył również, że z racji założeń ustawy, czyli wykazywania 30% obniżenia dochodów żaden drobiarz nie otrzyma środków, bo w cyklach trzyletnich takie różnice nie występują. Wynika z tego, że drobiarze będą jednym z największych płatników na nowy fundusz, a a jednocześnie nie będą mogli ubiegać się o pozyskanie środków z funduszu.

Wynikła z tego kolejna konkluzja- fundusz powinien zostać podzielony na odrębne części, na kształt funduszy promocji. Dopiero na poziomie tych funduszy powinny zostać opracowane zasady wydatkowania uwzględniające specyfikę konkretnej branży.

Pojawiały się również głosy, aby zrezygnować z funduszu, a stworzyć lepszy system ubezpieczeniowy od ryzyka rynkowego.

Na koniec spotkania odbyło się glosowanie, podczas którego nikt z obecnych nie zagłosował za przyjęciem projektu w obecnym kształcie.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Andrzej Sieradzki

Jerzy Chłodnicki

Maciej Bujnik

Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych

Przedstawiamy poniżej pismo, jakie przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Pan Andrzej Sieradzki, skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Ustawa ta jest kalką bardzo mocno krytykowanego projektu z zeszłej kadencji, który nosił nazwę Ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.