Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z pogarszającą się sytuacją hodowców drobiu

 

Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii w związku z pojawieniem się 2 ogniska ptasiej grypy H5N8

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. potwierdzono wystąpienie drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie indyków. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie), w obszarze zapowietrzonym wyznaczonym wokół gospodarstwa, w którym wyznaczono pierwsze ognisko HPAI w tym roku.

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Służby weterynaryjne wdrażają w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii ponownie przypomina wszystkim hodowcom drobiu, w szczególności posiadającym gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, że z uwagi na występujące zagrożenie zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

 • nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

 • stosować w gospodarstwie wyłącznie przeznaczone do tego celu odzież i obuwie ochronne;

 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 


Źródło: wetgiw.gov.pl

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, Główny Lekarz Weterynarii informuje o podjętych działaniach:

 • Zakończono działania związane z likwidacją ogniska HPAI - wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji; zakończono również prowadzenie ostatecznego  oczyszczania i dezynfekcji;

 • W ramach dochodzenia epizootycznego zidentyfikowano 3 gospodarstwa kontaktowe, które objęto wzmożonym nadzorem weterynaryjnym; drób utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objawów choroby,  pobrano również próbki do badań w kierunku grypy ptaków - wszystkie wyniki ujemne;

 • W obszarach zapowietrzonymi i zagrożonym wyznaczonym wokół ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska) prowadzone są systematyczne kontrole (perlustracje) gospodarstw, w których utrzymywany jest drób; na chwilę obecną nie stwierdzono podejrzeń wystąpienia HPAI w jakimkolwiek innym gospodarstwie;

 • Ponadto, w związku z przeprowadzonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii negocjacjami, władze weterynaryjne Ukrainy ograniczyły restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium województwa lubuskiego;

 • Aktualnie prowadzone są intensywne negocjacje z władzami Republiką Południowej Afryki, Chińską Republiką Ludową, Socjalistyczną Republiką Wietnamu oraz Tajwanem w zakresie minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu utrzymywanego na terytorium Polski

   

   

  źródło: wetgiw.gov.pl