Rekompensaty dla hodowców poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Od 1 do 28 lutego 2017 roku hodowcy, którzy znaleźli się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, ale nie stwierdzono u nich ogniska ptasiej grypy mogą się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Poniżej znajdą państwo link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod którym można zaleźć formularz wniosku.

Formularz i informacja ARiMR o pomocy finansowej

 

 

Kary za niestosowanie umów w handlu artykułami rolno-spożywczymi

11 stycznia 2017r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) między innymi następującą zmianę:

Art 40i

1. Kto:

(…)

2) nabywa produkty rolne należące do sektorów o których mowa w art 1 ust. 2 rozporządzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w:

(…)

c) art. 168 ust 4 i 6 rozporządzenia rozporządzenia 1308/2013 (…)

-podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710 z późn.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej.

(...)  

(wybrane fragmenty odnoszą się bezpośrednio do handlu drobiem) 


Art. 168 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do którego odnosi się zmieniona ustawa mówi o tym, że umowa:

 • jest sporządzana przed dostawą;

 • jest sporządzana w formie pisemnej; oraz

 • zawiera w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę, która:

   • jest niezmienna i określona w umowie: lub

   • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

  • ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub kótre muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

  • ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz

  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi który wprowadza powyższe zmiany wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.


Notatka ze spotkania w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej- 25 stycznia 2017r.

25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli sektora jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych w związku z grypą ptaków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynraii: Pani Anna Galica – Dyrektor Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Pani Agnieszka Dobrzyńska z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt. KRD-IG reprezentowali m.in. Dyrektor Generalny, Łukasz Dominiak, oraz Pani Aleksandra Porada, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Pan Andrzej Sieradzki, Marcin Antkowiak i Maciej Bujnik.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia rozwoju ptasiej grypy w Polsce od powstania pierwszego ogniska. Przedstawiono również liczbę ognisk stwierdzonych do dnia 25.01.2017r.

Po przedstawieniu sytuacji przystąpiono do dyskusji. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że sporym problemem są nie ostre sformułowania występujące w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, takie jak „nakazanie utrzymywania drobiu w odosobnieniu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami”. Zdaniem większości obecnych na spotkaniu, słowo „ograniczający” powinno zostać zamienione na „uniemożliwiający” tak, aby przepis był ostry i precyzyjny. KRD-IG wystosowała już w tej sprawie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Andrzej Sieradzki zauważył, że rozporządzenie nie powinno zostawiać furtki umożliwiającej organizowanie targów, pokazów lub wystaw żywych ptaków. Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa istnieje ryzyko rozprzestrzeniania wirusa w czasie takiej imprezy. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj przesłała już zresztą stosowne pismo w tej sprawie do ministra.

Najwięcej pytań do przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczyło zasad przemieszczania jaj wylęgowych i piskląt w obrębie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. Omawiane były różne warianty sytuacji, m.in. takie w których podmiot skupujący znajdowałby się w obszarze zagrożonym- jakie wtedy są zasady wwozu i wywozu towarów i zwierząt.

Druga część spotkania dotyczyła problemów związanych z eksportem drobiu do państw trzecich. Przedstawione zostało zestawienie państw, które wstrzymały bądź ograniczyły do konkretnych stref, import drobiu i produktów drobiowych z Polski. W tej części spotkania najwięcej pytań dotyczyło długości wstrzymania eksportu do poszczególnych państw.

Całe spotkanie zakończyło się przedyskutowaniem możliwości zmian w rozporządzeniu mających na celu zwiększenie bioasekuracji. Najwięcej kontrowersji budzi możliwość efektywnej kontroli przestrzegania rozporządzenia Ministra i zasad nakazujących utrzymywanie drobiu w odosobnieniu a najlepiej w zamkniętych pomieszczeniach. Niestety najmniejsze gospodarstwa utrzymujące niejednokrotnie jedynie od kilku do kilkunastu sztuk drobiu nie przestrzegają tego wymogu. Dzieje się tak najprawdopodobniej przez nieznajomość przepisów. Nie zmienia to jednak faktu, że przypadki wystąpienia wirusa ptasiej grypy u ptaków hodowlanych miały do tej pory najczęściej miejsce właśnie w małych gospodarstwach.

Życzenia świąteczne