Promocja Mięsa Drobiowego w MInikowie 2017

 

Życzenia Wielkanocne 2017

Pismo Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Przedstawiamy pismo wręczone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofowi Jurgielowi, przez członków Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.  

 

 

Drugie spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim.

31 marca 2017 przedstawiciele Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj:

Andrzej Sieradzki, Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Andrzej Pańka, Marek Figas i Maciej Bujnik odbyli kolejne spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jackiem Boguckim. Głównym tematem rozmowy, były problemy związane z wejściem w życie przepisów nakazujących zawieranie umów na dostawy towarów. Ideą wprowadzenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi było polepszenie sytuacji producentów rolnych, którzy mają najsłabszą pozycję w łańcuchu dostaw. Niestety umowy, jakie są przedstawiane hodowcom do podpisu bardzo rzadko spełniają ich oczekiwania. Najczęściej stosowanym modelem dochodzenia do ceny jest wyciąganie przez ubojnie średnich cen z otaczających zakładów. Taka właśnie umowa została przedstawiona Ministrowi Boguckiemu. W naszym odczuciu taki sposób wyliczania ceny jest niezgodny z rozporządzeniem 1308/2013. Co więcej, możemy mieć tutaj do czynienia ze zmową cenową. Ustalanie ceny na podstawie średniej z różnych ubojni nosi znamiona porozumienia przedsiębiorstw dotyczącym poziomu cen, mającym na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Cena ta w żadnym wypadku nie odzwierciedla kosztów ponoszonych przez hodowcę podczas produkcji.

Minister Bogucki wraz z obecnym na spotkaniu Waldemarem Sochaczewskim, Dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych, stwierdzili, że w ich ocenie taki sposób wyliczania ceny jest zgodny z rozporządzeniem 1308/2013. W ich ocenie jednakże, jest to próba obchodzenia przez zakłady przepisów i działanie stojące w sprzeczności z logiką wprowadzonej ustawy.

Minister zasugerował, że najlepszym rozwiązaniem dla producentów byłoby łączenie się w duże, silne grupy producenckie, czy spółdzielnie. W odpowiedzi przewodniczący Sieradzki powiedział, że w województwie opolskim była próba stworzenia „grupy grup”. Żaden zakład nie chciał jednak współpracować z jednostką dostarczającą mu 97% surowca.

Przypomnieliśmy również ministrowi, że zadeklarował się, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawi wzór dochodzenia do ceny, uwzględniający koszty produkcji ponoszone przez hodowcę.

Brak zmian w umowach doprowadzi do sytuacji, w której coraz więcej hodowców będzie zmuszanych do chowu nakładczego. Obserwujemy również trend, w którym największe zakłady tworzą swoją bazę surowcową. Trend ten może doprowadzić do upadku małych hodowców, właścicieli gospodarstw rodzinnych.

Minister Bogucki obiecał uwzględnienie postulatów KFHDiPJ w trwających pracach nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Drugim tematem, który został poruszony na spotkaniu, była kwestia wzmocnienia siły związków hodowców. Przedstawiciele KFHDiPJ postulowali, aby albo zapewnić finansowanie organizacji hodowców z budżetu państwa, albo znaleźć sposób umocowania związków w ustawach tak, aby zachęcić hodowców do zrzeszania się. Tylko silne związki, reprezentujące dużą grupę hodowców będą w stanie prowadzić negocjacje z ubojniami jak równy z równym. Silny związek jest również ważnym partnerem dla Ministerstwa- opiniuje bowiem projekty, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, pomagając stworzyć jak najbardziej dopracowane prawo.