Projekt rozporządzenia "pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19"

Poniżej przedstawiamy fragment projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

(…) § 2. 1. Pomoc przyznaje się rolnikowi, (...) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz rolnik lub jego małżonek: (...)


2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub


3) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:


a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub


b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub


c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk


oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał

przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych,


2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stawka

pomocy wynosi:

1) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie

więcej niż 4 000 sztuk zwierząt;


2) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4 000 sztuk

zwierząt.


3. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3:


1) lit. a, stawka pomocy wynosi:


a) 2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i

nie więcej niż 5 000 sztuk zwierząt,


b) 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5 001 sztuk i

nie więcej niż 9 000 sztuk zwierząt,


c) 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9 001 sztuk i

nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,


d) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk

zwierząt;


2) lit. b, stawka pomocy wynosi:


a) 4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i

nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,


b) 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk

zwierząt;


3) lit. c, stawka pomocy wynosi:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i

nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,


b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk

zwierząt. (...)

 

 

Poniżej udostępniamy pełną treść dokumentu:


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19"