Spotkanie z hodowcami z Wielkopolski

W dniu 15 marca 2013 roku w Mrowinie odbyło się spotkanie z hodowcami z Wielkopolski. Tutaj można przeczytać relację z tego spotkania.

Do przew.Sejmowej K.R. p.K.Jurgiela

                                                                                                   Toruń 04-03-2013r.
                                                                    
                                                 Szanowny Pan  
                                                  Krzysztof   Jurgiel   
                                                   Przewodniczący 
                                         Sejmowej Komisji Rolnictwa                              
   Szanowny Panie Przewodniczący zwracamy się w imieniu reprezentowanych przez nas hodowców drobiu  o wsparcie naszych postulatów  : 
·       W sprawie ujęcia drobiarzy  w rozporządzeniu o utylizacji zwierząt gospodarskich . Jesteśmy jedyną grupą nie ujętą nawet w przypadku strat z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
·       W sprawie finansowania samorządowych i zawodowych organizacji reprezentujących drobiarstwo
Spółki Skarbu Państwa wydają miliony z kieszeni podatnika na opłacanie związków zawodowych my chcielibyśmy aby chociaż część naszych pieniędzy z fpmd przesunąć na utrzymanie działalności związkowej
·       w sprawie ubezpieczenia produkcji drobiarskiej
Przekazaliśmy min. pisemne odmowy ubezpieczenia naszej produkcji ,a także ubiegamy się o możliwość ubezpieczenia produkcji od różnicy między ceną rynkową a ceną uzyskaną w przypadku sprzedaży drobiu skażonego salmonellą zwalczaną z urzędu
·       w sprawie przesunięcia obowiązywania rozporządzenia o GMOPrzychylamy się do stanowiska aby rozporządzenie zupełnie anulować .·       w sprawie WPR na 2013-2020 Politycy bardzo niewiele w tym projekcie mówią o drobiarstwie·       W sprawie działania funduszu promocji mięsa drobiowegoWykazywaliśmy sprzeczności występujące  w funduszu Po dotychczasowym okresie działania funduszu ,możemy jasno stwierdzić, iż jesteśmy jego płatnikami , ale nie beneficientami . Wnioski KFHDiPJ do Komisji Promocji Mięsa drobiowego
1.       Głównym płatnikiem funduszu są producenci żywca drobiowego Brojler(81,9 %) i oni powinni być głównym biorcą funduszu promocji
 2. Wnosimy o weryfikację składu komisji tak aby główny płatnik miał decydujący głos przy podziałe funduszu3. Zgodnie z Ustawą o funduszach promocji  produktów rolno-spożywczych DZ.U. NR97poz.799 z dn 23 -09-2009r. art 2 punkt 8 pp g komisja zobowiązana jest do przeznaczenia części funduszu na wsparcie działalności struktur krajowych organizacji drobiarskich Niestety nie czyni tego.4.Niedopuszczalną jest sytuacja w której w ramach promocji jednego gatunku drobiu np. gęsi dyskredytuje się inne gatunki drobiu. A takie sytuacje miały już miejsce.   ·         W sprawie pełnej analizy wielkości produkcji (szczególnie mięsa drobiowego) przez właściwe agendy rządowe , aby unikać sytuacji gdy  MR i RW np.  przez  ARIMR dopłaca do powiększania produkcji a następnie wytyka nadprodukcję . Chcemy uniknąć sytuacji jaka wystąpiła w przemyśle mięsnym (gdzie przeinwestowanie niektórzy ekonomiści oceniają na 50% ) Skutkuje to min. tym,  że owszem w ub. roku znowu wzrósł export mięsa drobiowego ,ale exportujemy na koszt hodowców.  Bo jak inaczej nazwać export w cenach o ok. 60 euro/100kg tańszy niż średnia cena unijna. 
·         Domagamy się zwiększenia nadzoru PIH,WIS,Sanepidu, Inspekcji Kontroli Jakości Produktów Rolno Spożywczych nad hurtowniami oraz sieciami handlowymi. Głównie dotyczy to jakości sprzedawanego towaru świeżego i przetworzonego głównie wędlin oraz jego pochodzenia i oznakowania w miejscu sprzedaży. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy  w europie wyraźnie ujawniły się tendencje do wykorzystywania  przewinień  do walki handlowej . Hodowcy drobiu rzeźnego już od października  2012r. ponoszą straty z tytułu otrzymywania bardzo niskich cen za żywiec  ,załamanie rynku z tytułu wykrycia jakiejś afery godzącej w nasz drób mogłoby mieć katastrofalne skutki dla naszej branży.
      
                                                                                                    Z wyrazami szacunku
                                                                                                       Andrzej  Sieradzki
                                                                                                        Przew. KFHD i PJ

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa 06-03-2013r.

                                       Notatka  z posiedzenia  Sejmowej  Komisji  Rolnictwa

                                                                06 – marca – 2013 r

     Z inicjatywy i na wniosek KFHD i PJ dnia 06-03- 2013 r odbyło się posiedzenie Sejmowej  Komisji Rolnictwa z następującym porządkiem cyt :                                                          

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 marca 2013 r. (środa) w s. 24 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

               Początek posiedzenia o godz. 10.30.

                                      Porządek dzienny:

  I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE    ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2013 r.

 II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

    -  sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, w szczególności  na rynku trzody chlewnej, drobiu, mleka i zbóż oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu jej poprawy,

    - efektach pracy zespołu do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji  

   

                                                                                                   /-/ Krzysztof Jurgiel

 

Z  ramienia naszej Federacji  w posiedzeniu Komisji udział  wzięli :

Przew KFHD i PJ      p. Andrzej Sieradzki

Skarbnik KFHD i PJ  p. Jerzy  Chłodnicki

W_ce przew WZHD w Opolu  p.  Bożena Baron

           Po przywitaniu przybyłych gości p. Przewodniczący  Krzysztof Jurgiel  oddał głos p.przew. Andrzejowi  Sieradzkiemu  ,który zreferował obecną sytuację reprezentowanych przez KFHD i PJ

Hodowców drobiu ,szczególnie producentów  mięsa drobiowego . Zabierając głos p. Sieradzki  przedstawił  i  szeroko  omówił ,  postulaty  zwracając się z apelem o pomoc w ich realizacji obecnych posłów  oraz przedstawicieli MR i RW .  Po wystąpieniu   p. Sieradzki wręczył  p. Przew. Sejmowej Komisji Rolnictwa  pismo zawierające postulaty. 

W imieniu drobiarzy nasz przedstawiciel  jeszcze dwukrotnie zabierał głos.

·         Po wystąpieniu przedstawicielki  MR i RW nie zgadzając się z jej tezami zawartymi  w odpowiedzi na nasze postulaty. Pan przew. Jurgiel  podzielił naszą opinię i zobowiązał stronę rządową do odpowiedzi pisemnej na 8 naszych postulatów .

·         Podkreślając  konieczność  zwiększenia nadzoru i kontroli  nad hurtowniami i przetwórcami mięsa nie tylko drobiowego . W czasach gdy hodowcy zwierząt rzeźnych obciążani coraz większymi wymogami , przykładają starań ,aby dostarczyć jak najlepszy surowiec.  

W  europie i niestety też w Polsce , zdarzają się nieprawidłowości  (afera solna itp.) Takie nawet incydentalne zdarzenia mogą zagrozić naszej egzystencji .

Na komisji poruszano także :

·         Problemy Polskiego mleczarstwa ,głównie w aspekcie możliwości przekroczenia kwot mlecznych ,oraz barier w exporcie do Rosji serów twardych

·         Problemy producentów trzody i bydła . Tutaj główny nacisk przedstawiciele hodowców kładli na rychłą odbudowę pogłowia trzody i bardzo szybki powrót uboju rytualnego .

·         Problemów producentów zbóż . Zaniepokojenie producentów wzbudziła propozycja  Komisji UE, zmniejszenia o połowę udziału zbóż w produkcji biopaliw .

 

 

 

                                                                                                                 Sporządził 

                                                                                                               J. Chłodnicki

Rusza program MŚP

Już za chwilę ruszy nowy rządowy program wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa. O co dokładnie chodzi? Pisała o tym Rzeczpospolita, a artykuł dostępny pod tym linkiem http://www.portalspozywczy.pl/finanse/teksty/,82640.html

W obronie polskiego mięsa

Istnieje realne zagrożenie, że niedługo ciężko będzie kupić w sklepie polskie mięso. Artykuł o takim temacie zamieściła Gazeta Wyborcza. Do przeczytania poniżej.KFHDiPJ będzie wspierała działania ministra Kalemby.
polskie_mieso