Ceny tuszek z kurcząt w krajach Unii Europejskiej w maju 2014 roku

 

 

Średnia tygodniowa cena sprzedaży tuszek z kurcząt 65% w krajach UE (za 100 kg) wyniosła na dzień 05.05.2014r. – 192,86 euro, tj. o 1,2% mniej niż przed rokiem. Najwyższe średnie ceny odnotowano dla następujących krajów:  Niemcy  – 268,0, Finlandia – 264,88, Cypr – 258,30 oraz Czechy 252,27, natomiast najniższą średnią cenę osiągnięto w Polsce – 128,27 euro.

 

W latach 1996-2013 najwyższą średnią roczną cenę sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka  kurczaka 65%) w krajach UE (euro/100kg) odnotowano w roku 2013 – 195,03, a najniższą w roku 1999 – 133,27 euro.

 

W Polsce w kwietniu 2014 roku średnie miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków (typ brojler, w zł/kg) wyniosły:  3,66 dla kurcząt i 5,65 dla indyków, natomiast ceny sprzedaży osiągnęły wartość 5,70 dla kurczaków i 9,39 dla indyków. W porównaniu do marca 2014 roku odnotowano 10% wzrost cen sprzedaży dla indyków. 

 

Wykres 1. Średnie miesięczne ceny skupu oraz sprzedaży kurcząt (typ brojler) w Polsce w latach 2012 —2014 (zł/kg)

 

 

Wykres 2. Średnie roczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%) w krajach UE w latach 1996 - 2013 (euro/100 kg)

 

Wykres 3. Średnie ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%) na dzień 05.05.2014 roku (euro / 100 kg)

 

 

 Dane niepotwierdzone dla Danii, Cypru, Malty, Holandii.

 

Źródło: krd-ig.com.pl

 

 

Struktura zaplecza kur niosek w UE w 2013 roku

W maju 2014 roku Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące liczby gospodarstw utrzymujących kury nioski oraz średniej liczby niosek w poszczególnych systemach utrzymywania. Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, każde z państw członkowskich zobowiązane jest przed 1 kwietnia danego roku powiadomić Komisję o liczbie miejsc produkcji z podziałem na metody chowu, w tym o maksymalnej pojemności zakładu pod względem liczby ptaków przebywających w nim jednocześnie.

Z zestawień KE wynika, że w Unii Europejskiej w 2013 roku utrzymywane było 380,5 miliona kur niosek, z czego 57,4% w klatkach wzbogaconych, 12,2% na wolnym wybiegu, 26,4% na ściółce oraz 3,8% w systemie ekologicznym. Niewielki procent nadal przypadał na klatki niewzbogacone (0,2%).  Odnotowano niewielki wzrost liczby kur utrzymywanych w systemach alternatywnych na poziomie +0,2% w porównaniu do roku 2012 (w 2013 roku 42,4% kur chowanych w systemach alternatywnych).

W poszczególnych krajach dominują różne typy utrzymywania i tak największy procent kur w systemie ekologicznym utrzymywany był w Danii (19,4%), Szwecji (11,7%), Austrii (9,7%), Luksemburgu (9,0%) oraz Niemczech (8,9%). W systemie ściółkowym utrzymywana jest ponad połowa kur w Luksemburgu (87,5%), Austrii (68,3%), Holandii (63,6%), Niemczech (63,2%), Szwecji (63,1%) i Słowenii (51,6%). System wolnowybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii (47,5%) oraz Irlandii (40,1%). Nadal w większości krajów kury utrzymywane były przede wszystkim w systemie klatkowym, najwięcej w Łotwie (95,5%), Portugalii (93,5%), Hiszpanii (92,9%) oraz Estonii (90,8%).

W Polsce blisko 87,4% kur utrzymywanych było w systemie klatkowym, prawie 10,4% na ściółce, 2,0% na wolnym wybiegu oraz 0,2% w systemie ekologicznym.

Produkcją jaj spożywczych w 2013 roku w krajach członkowskich zajmowało się 22 202 gospodarstw, z czego najwięcej gospodarstw preferowało produkcję jaj w systemie wolnowybiegowym (35,4%) oraz ściółkowym (33,3%). W klatkach utrzymywano kury w 18,4% gospodarstw, a systemem ekologicznym zajmowało się 12,5% producentów jaj spożywczych.  W porównaniu do roku 2012 odnotowano wzrost o 2,3% liczby gospodarstw zajmujących się produkcją jaj spożywczych przy czym najwięcej przybyło gospodarstw z systemem wolnowybiegowym (+4,8%) oraz ściółkowym (+4,0%). Zmniejszyła się liczba gospodarstw utrzymujących kury w klatkach o 3,1% jak również w systemie ekologicznym o około 0,5%.

 

Wykres 1. Struktura zaplecza kur niosek utrzymywanych w różnych systemach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2013 roku

 

Wykres 2. Procentowy udział zaplecza kur niosek oraz liczby gospodarstw według różnych typów utrzymywania kur (UE, za 2013 rok)

 

 

*w analizach KE nie podano i nie uwzględniono danych z Malty za 2013 rok oraz z Malty, Luksemburga oraz Grecji za 2012 rok

Źródło: krd-ig.com.pl

Obligatoryjne umowy negocjacyjne w ramach WPR 2014 -2020

W dniu 7 maja 2014 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości, jaką daje WPR 2014 -2020, wprowadzenia obligatoryjnych umów negocjacyjnych obejmujących wszystkich uczestników rynku. Poniżej przedstawiamy stanowisko KFHDiPJ w tej sprawie.

 

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 7 maja 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego możliwości negocjowania umów i cen między uczestnikami rynku w ramach WPR na lata 2014 – 2020 Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj przedstawia swoje spostrzeżenia.

                Wprowadzenie obligatoryjnych umów negocjacyjnych wymusiło by na wszystkich uczestnikach rynku wzmocnienie współpracy. Musiała by zostać stworzona platforma dialogu, czego konsekwencją byłoby wzmacnianie organizacji grup producentów, a także związków reprezentujących hodowców tak, aby stali się oni równorzędnym partnerem w negocjacjach z przetwórcami.

                Do tej pory gospodarka wolnorynkowa doprowadziła do braku jakiegokolwiek limitowania inwestycji w drobiarstwo, brak wieloletnich umów kontraktacyjnych i coroczny wzrost produkcji sięgający od kilku do kilkudziesięciu procent spowodował zachwianie równowagi podaży i popytu. W konsekwencji doprowadziło to do bardzo dużej produkcji, ale jednocześnie wyjątkowo niskich cen drobiu. Polska jest w tej chwili na trzecim miejscu pod względem wielkości eksportu producentem drobiu w UE. Nie przekłada się to jednak na dobrą sytuację hodowców, ponieważ polski drób jest równocześnie jednym z najtańszych w Europie. Naszym zdaniem jest to spowodowane brakiem stosunków umownych między hodowcami, a przetwórcami.

                Rozdrobnienie branży drobiarskiej, a także specyfika samej produkcji nie pozwalająca na przetrzymywanie zwierząt w oczekiwaniu na lepszą cenę powodują, że niejednokrotnie produkcja jest na granicy opłacalności lub poniżej tej granicy.

                Wprowadzenie obowiązkowych stosunków umownych wiążących na wiele lat producentów z przetwórcami, z określoną w umowie ceną, uwzględniającą oczywiście zmiany warunków na rynku, pozwoliłyby na tworzenie przewidywalnych biznesplanów i rozwój gospodarstw. Duża część obiektów hodowlanych w Polsce ma około 40 lat i w najbliższym czasie będzie nadawała się do kapitalnego remontu lub wyburzenia- hodowcy zabezpieczeni umowami byliby pewniejszymi klientami banków partycypujących w kosztach modernizacji gospodarstw.

                Wzmocnienie grup producentów, czy związków hodowców, poprzez umożliwienie im negocjowania umów na dostawy całości lub części wytwarzanych przez nich produktów spowodowałoby  większą konsolidację producentów. Wzmocnienie znaczenia grup producentów, czy ogólnopolskich organizacji zrzeszających hodowców wiązałoby się z wprowadzeniem przepisów umożliwiających finansowanie tych organizacji z budżetu państwa. Tylko takie przepisy pozwoliłyby na funkcjonowanie ww. organizacji.

                Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj popiera działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dążące do wprowadzenia umów negocjacyjnych pomiędzy uczestnikami rynku w ramach WPR 2014 – 2020. Jest to naszym zdaniem najlepsza forma unormowania rynku, wprowadzająca korzyści dla każdego z jego uczestników.

 

Z poważaniem,

Roman Wiśniewski

Wiceprzewodniczący

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Piknik pt. "Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole" 10-11.05,2014

W dniach 10 i 11 maja 2014 roku w siedzibie ODR Łosiów przy okazji Międzynarodowych Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” odbył się festyn promujący walory mięsa drobiowego zorganizowany przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Festyn był częścią projektu pt. „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” finansowanego w całości ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.


Pierwszego dnia festynu hodowcy drobiu uczestniczyli w konferencji pt. „Jakość mięsa drobiowego, a zadowolenie konsumenta”. W ramach konferencji dobyły się trzy prelekcje. Pierwszą , na temat stanu i perspektyw produkcji mięsa drobiowego w Polsce wygłosiła Pani dr inż. Małgorzata Korzeniowska z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Drugą, w związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami hodowców odnośnie stosowania antybiotykoterapii i badań wody pod kątem obecności substancji hamujących, wygłosił Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Bogusław Krasowski. Omówił w niej wszelkie problemy stosowania antybiotyków w hodowli drobiu.

Trzecią prelekcję wygłosił dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski z Instytutu Dietetyki Państwowej z Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Prelekcja dotyczyła roli mięsa drobiowego w zdrowej diecie.


Konferencji towarzyszyło wiele imprez dodatkowych. Odwiedzający stoiska Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj mogli skosztować przepysznych potraw przygotowanych z kurczaka, a także pogłębić swoją wiedzę na temat walorów mięsa drobiowego na dwóch spotkaniach z dietetykiem. Spotkania te, prowadzone w bardzo ciekawy sposób przedstawiły zalety mięsa drobiowego jako jednego z najzdrowszych i najbardziej dietetycznych gatunków mięsa. Wiedza wyniesiona z tych spotkań na pewno doprowadzi do jeszcze chętniejszego sięgnięcia po produkty drobiowe, które oprócz bezdyskusyjnych walorów smakowych posiadają również dużo prozdrowotnych właściwości odżywczych.


W ciągu obydwu dni trwania festynu przygotowane było specjalne stoisko dla dzieci, na którym najmłodsi uczestnicy spotkania brali udział w wielu przygotowanych dla nich grach i zabawach. Konkursy plastyczne, zabawy z kurczakiem Gdakiem, czy malowanie wymyślnych wzorów na buziach dzieci z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia.

 

Drugi dzień otworzył konkurs kulinarny pod przewodnim hasłem imprezy „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”. Zgłosiło się do niego bardzo wiele chętnych, a wszystkie przygotowane potrawy zniewalały nie tylko smakiem, ale również przepiękną prezentacją. Konkurs podzielony był na dwa tematy – śniadania i dania obiadowe. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili między innymi Tomasz Jakubiak, szef kuchni i prowadzący program „Jakubiak w sezonie”, w telewizji Kuchnia +, oraz członkowie prezydium Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Stanisław Olszewski i Jerzy Chłodnicki, miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyłanianiu laureatów konkursu. Mnogość potraw, różnorodność smaków i nieszablonowe podejście do głównego produktu, czyli mięsa drobiowego spowodowały bardzo burzliwe dyskusje jury podczas próby wytypowania jednogłośnego zwycięzcy.

Na szczęście wszyscy uczestnicy konkursu, a nie tylko jego zwycięzca, dostali nagrody ufundowane przez Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego. Dzięki temu jury miało pewność, że wszyscy uczestnicy konkursu poczują się wyróżnieni i docenieni niezależnie od miejsca które zajęli. Nagrody laureatom wręczał osobiście przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Andrzej Sieradzki, wraz z dyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Henrykiem Zamojskim, który był gospodarzem imprezy.

Największą atrakcją drugiego dnia, a także całego festynu były dwa pokazy kulinarne szefa kuchni, Tomasza Jakubiaka. Przyciągnęły one rzeszę widzów. Ci, którym nie udało się zająć miejsc w pierwszych rzędach nie stracili wiele, ponieważ obydwa pokazy były wyświetlane na żywo na ogromnym telebimie. Tomasz Jakubiak okazał się nie tylko bardzo zręcznym kucharzem, ale także wspaniałym showmenem, który w niezwykle dowcipny sposób, angażując widownię, opowiadał o przygotowywanych przez siebie potrawach z kurczaka. Z każdą chwilą tłum chętnych do oglądania pokazu gęstniał osiągając punkt kulminacyjny podczas serwowania przez szefa Jakubiaka dań. Nie był to bowiem tylko i wyłącznie pokaz. Obydwa przygotowywane dania rosół z suszonymi pomidorami, pierożkami z kurczaka i pesto przygotowywany na pierwszym pokazie, oraz roladka z kurczaka ze szpinakiem w sosie cytrynowym z drugiego pokazu zostały wydane publiczności do degustacji. Nawet deszcz, który zaczął padać w trakcie drugiego pokazu nie zniechęcił widzów. Frekwencja była niesamowita, a mimo to porcji starczyło dla każdego.


Pomimo tego, że była to pierwsza organizowana przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj tak duża impreza promująca walory mięsa drobiowego okazała się ona niesamowitym sukcesem. Ilość gości i widzów, którzy przez dwa dni odwiedzili stoiska KFHDiPJ przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Należy podkreślić, że nie jest to ostatnia impreza z cyklu „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”- kolejne będą się odbywać regularnie aż do grudnia 2014. Wierzymy, że każda następna będzie jeszcze lepsza, a odwiedzenie pikników i konferencji organizowanych przez KFHDiPJ ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego stanie się punktem obowiązkowym nie tylko hodowców drobiu, ale wszystkich, którzy chcieli by poszerzyć swoją wiedzę na temat walorów kulinarnych i zdrowotnych mięsa drobiowego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia na następnych imprezach!

 

 

 

Kurczak Gdak

 

 

Zapisy na konferencję

 

Otwarcie konferencji

Stoiska degustacyjne

konkurs kulinarny pt. "Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole"

Tomasz Jakubiak degustuje potrawy konkursowe

Nagrody w konkursie kulinarnym

Obrady jury konkursu

Wręczenie nagród

Pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka

Serwowanie potraw przyrządzonych przez Tomasza Jakubiaka

 Krótkie przeorganizowanie sceny i nawet deszcz nie straszny

Dania przygotowane przez szefa Jakubiaka wyraźnie smakowały przewodniczącemu Andrzejowi Sieradzkiemu

Podziękowania za pokaz i wręczenie małego upominku Tomaszowi Jakubiakowi

 

Substancje zakazane

W związku z częstymi pytaniami hodowców, dotyczącymi substancji leczniczych, których wykrycie w wodzie lub paszy może skutkować utylizacją drobiu, przedstawiamy wyciąg w formie tabeli z rozporządzenia Komisji Europejskiej 37/2010 z dnia 22.12.2009, w której są one wymienione.

zobacz tabelę

 

 Ponadto zamieszczamy Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z 11 kwietnia 2014r, dotyczący pojawienia się na rynku sfałszowanego produktu leczniczego o nazwie Biomox 80. Jego stosowanie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

komunikat Głównego Lekarza Weterynarii