Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa 06-03-2013r.

                                       Notatka  z posiedzenia  Sejmowej  Komisji  Rolnictwa

                                                                06 – marca – 2013 r

     Z inicjatywy i na wniosek KFHD i PJ dnia 06-03- 2013 r odbyło się posiedzenie Sejmowej  Komisji Rolnictwa z następującym porządkiem cyt :                                                          

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 6 marca 2013 r. (środa) w s. 24 (bud. G) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

 

               Początek posiedzenia o godz. 10.30.

                                      Porządek dzienny:

  I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE    ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2013 r.

 II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

    -  sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, w szczególności  na rynku trzody chlewnej, drobiu, mleka i zbóż oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu jej poprawy,

    - efektach pracy zespołu do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji  

   

                                                                                                   /-/ Krzysztof Jurgiel

 

Z  ramienia naszej Federacji  w posiedzeniu Komisji udział  wzięli :

Przew KFHD i PJ      p. Andrzej Sieradzki

Skarbnik KFHD i PJ  p. Jerzy  Chłodnicki

W_ce przew WZHD w Opolu  p.  Bożena Baron

           Po przywitaniu przybyłych gości p. Przewodniczący  Krzysztof Jurgiel  oddał głos p.przew. Andrzejowi  Sieradzkiemu  ,który zreferował obecną sytuację reprezentowanych przez KFHD i PJ

Hodowców drobiu ,szczególnie producentów  mięsa drobiowego . Zabierając głos p. Sieradzki  przedstawił  i  szeroko  omówił ,  postulaty  zwracając się z apelem o pomoc w ich realizacji obecnych posłów  oraz przedstawicieli MR i RW .  Po wystąpieniu   p. Sieradzki wręczył  p. Przew. Sejmowej Komisji Rolnictwa  pismo zawierające postulaty. 

W imieniu drobiarzy nasz przedstawiciel  jeszcze dwukrotnie zabierał głos.

·         Po wystąpieniu przedstawicielki  MR i RW nie zgadzając się z jej tezami zawartymi  w odpowiedzi na nasze postulaty. Pan przew. Jurgiel  podzielił naszą opinię i zobowiązał stronę rządową do odpowiedzi pisemnej na 8 naszych postulatów .

·         Podkreślając  konieczność  zwiększenia nadzoru i kontroli  nad hurtowniami i przetwórcami mięsa nie tylko drobiowego . W czasach gdy hodowcy zwierząt rzeźnych obciążani coraz większymi wymogami , przykładają starań ,aby dostarczyć jak najlepszy surowiec.  

W  europie i niestety też w Polsce , zdarzają się nieprawidłowości  (afera solna itp.) Takie nawet incydentalne zdarzenia mogą zagrozić naszej egzystencji .

Na komisji poruszano także :

·         Problemy Polskiego mleczarstwa ,głównie w aspekcie możliwości przekroczenia kwot mlecznych ,oraz barier w exporcie do Rosji serów twardych

·         Problemy producentów trzody i bydła . Tutaj główny nacisk przedstawiciele hodowców kładli na rychłą odbudowę pogłowia trzody i bardzo szybki powrót uboju rytualnego .

·         Problemów producentów zbóż . Zaniepokojenie producentów wzbudziła propozycja  Komisji UE, zmniejszenia o połowę udziału zbóż w produkcji biopaliw .

 

 

 

                                                                                                                 Sporządził 

                                                                                                               J. Chłodnicki