Do przew.Sejmowej K.R. p.K.Jurgiela

                                                                                                   Toruń 04-03-2013r.
                                                                    
                                                 Szanowny Pan  
                                                  Krzysztof   Jurgiel   
                                                   Przewodniczący 
                                         Sejmowej Komisji Rolnictwa                              
   Szanowny Panie Przewodniczący zwracamy się w imieniu reprezentowanych przez nas hodowców drobiu  o wsparcie naszych postulatów  : 
·       W sprawie ujęcia drobiarzy  w rozporządzeniu o utylizacji zwierząt gospodarskich . Jesteśmy jedyną grupą nie ujętą nawet w przypadku strat z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
·       W sprawie finansowania samorządowych i zawodowych organizacji reprezentujących drobiarstwo
Spółki Skarbu Państwa wydają miliony z kieszeni podatnika na opłacanie związków zawodowych my chcielibyśmy aby chociaż część naszych pieniędzy z fpmd przesunąć na utrzymanie działalności związkowej
·       w sprawie ubezpieczenia produkcji drobiarskiej
Przekazaliśmy min. pisemne odmowy ubezpieczenia naszej produkcji ,a także ubiegamy się o możliwość ubezpieczenia produkcji od różnicy między ceną rynkową a ceną uzyskaną w przypadku sprzedaży drobiu skażonego salmonellą zwalczaną z urzędu
·       w sprawie przesunięcia obowiązywania rozporządzenia o GMOPrzychylamy się do stanowiska aby rozporządzenie zupełnie anulować .·       w sprawie WPR na 2013-2020 Politycy bardzo niewiele w tym projekcie mówią o drobiarstwie·       W sprawie działania funduszu promocji mięsa drobiowegoWykazywaliśmy sprzeczności występujące  w funduszu Po dotychczasowym okresie działania funduszu ,możemy jasno stwierdzić, iż jesteśmy jego płatnikami , ale nie beneficientami . Wnioski KFHDiPJ do Komisji Promocji Mięsa drobiowego
1.       Głównym płatnikiem funduszu są producenci żywca drobiowego Brojler(81,9 %) i oni powinni być głównym biorcą funduszu promocji
 2. Wnosimy o weryfikację składu komisji tak aby główny płatnik miał decydujący głos przy podziałe funduszu3. Zgodnie z Ustawą o funduszach promocji  produktów rolno-spożywczych DZ.U. NR97poz.799 z dn 23 -09-2009r. art 2 punkt 8 pp g komisja zobowiązana jest do przeznaczenia części funduszu na wsparcie działalności struktur krajowych organizacji drobiarskich Niestety nie czyni tego.4.Niedopuszczalną jest sytuacja w której w ramach promocji jednego gatunku drobiu np. gęsi dyskredytuje się inne gatunki drobiu. A takie sytuacje miały już miejsce.   ·         W sprawie pełnej analizy wielkości produkcji (szczególnie mięsa drobiowego) przez właściwe agendy rządowe , aby unikać sytuacji gdy  MR i RW np.  przez  ARIMR dopłaca do powiększania produkcji a następnie wytyka nadprodukcję . Chcemy uniknąć sytuacji jaka wystąpiła w przemyśle mięsnym (gdzie przeinwestowanie niektórzy ekonomiści oceniają na 50% ) Skutkuje to min. tym,  że owszem w ub. roku znowu wzrósł export mięsa drobiowego ,ale exportujemy na koszt hodowców.  Bo jak inaczej nazwać export w cenach o ok. 60 euro/100kg tańszy niż średnia cena unijna. 
·         Domagamy się zwiększenia nadzoru PIH,WIS,Sanepidu, Inspekcji Kontroli Jakości Produktów Rolno Spożywczych nad hurtowniami oraz sieciami handlowymi. Głównie dotyczy to jakości sprzedawanego towaru świeżego i przetworzonego głównie wędlin oraz jego pochodzenia i oznakowania w miejscu sprzedaży. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy  w europie wyraźnie ujawniły się tendencje do wykorzystywania  przewinień  do walki handlowej . Hodowcy drobiu rzeźnego już od października  2012r. ponoszą straty z tytułu otrzymywania bardzo niskich cen za żywiec  ,załamanie rynku z tytułu wykrycia jakiejś afery godzącej w nasz drób mogłoby mieć katastrofalne skutki dla naszej branży.
      
                                                                                                    Z wyrazami szacunku
                                                                                                       Andrzej  Sieradzki
                                                                                                        Przew. KFHD i PJ