Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Notatka z Walnego Zebrania Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.


27 stycznia 2017 roku, w Lubiczu, odbyło się Walne Zebranie Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Zebranie odbywało się według następującego porządku obrad:  1. Otwarcie zebrania.

  2. Powitanie zebranych delegatów.

  3. Przedstawienie porządku zebrania.

  4. Wybór kandydatów do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.

  5. Omówienie sytuacji związanej z wystąpieniem ptasiej grypy H5N8.

  6. Przedstawienie zagrożeń związanych z działaniami legislacyjnymi ograniczającymi możliwość korzystania z soi GMO.

  7. Omówienie wchodzącej w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

  8. Przedstawienie projektów zadań do Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

  9. Sprawy różne Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

  10. Zamknięcie zebrania.Na zebraniu przedstawione zostały najświeższe informacje o występowaniu wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N8, otrzymane na spotkaniu w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej.

Drugim poruszonym tematem było omówienie poselskiego projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach, złożonym przez posłów Kukiz’15. Ustanawia on Narodowy Cel Wskaźnikowy określający minimalny udział roślin wysokobiałkowych w ogólnej ilości pasz wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym. Wynosi on odpowiednio:

40%- na 2017r.

70%- na 2018r.

80%- na 2019r.

90%- na 2020r.

W praktyce oznacza to zakaz stosowania soi GMO. Polska nie jest w stanie wyprodukować tak wiele wysokiej jakości pasz z roślin wysokobiałkowych w tak krótkim czasie. Dodatkowo stosowanie roślin motylkowych w żywieniu drobiu jest limitowane przez występowanie substancji antyżywieniowych ograniczając ich udział do około 10%. nierealne do spełnienia i spowodują załamanie produkcji drobiarskiej w Polsce.

Kolejnym tematem było omówienie opublikowanej w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów. Umowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 powinna: być sporządzana przed dostawą w formie pisemnej, musi zawierać cenę do zapłaty za dostawę, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy, przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Cena do zapłaty za dostawę jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość lub jakość lub skład dostarczonych produktów.

Ostatnią kwestią poruszoną na spotkaniu był wybór na nową kadencję przedstawiciela Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj do Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego. Po dyskusji dotyczącej ilości zgłaszanych kandydatów i zdecydowaniu się na jednego przedstawiciela, jednogłośnie ponownie wybrany został przewodniczący KFHDiPJ, Pan Andrzej Sieradzki.