Kary za niestosowanie umów w handlu artykułami rolno-spożywczymi

11 stycznia 2017r. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 67) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wprowadza ona kary za nabywanie produktów rolnych, w tym drobiu i mięsa drobiowego bez stosowania umów.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2006r. Poz 401 i 1948) między innymi następującą zmianę:

Art 40i

1. Kto:

(…)

2) nabywa produkty rolne należące do sektorów o których mowa w art 1 ust. 2 rozporządzenia 1308/2013 na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w:

(…)

c) art. 168 ust 4 i 6 rozporządzenia rozporządzenia 1308/2013 (…)

-podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r poz. 710 z późn.zm.) za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.

2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej.

(...)  

(wybrane fragmenty odnoszą się bezpośrednio do handlu drobiem) 


Art. 168 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, do którego odnosi się zmieniona ustawa mówi o tym, że umowa:

 • jest sporządzana przed dostawą;

 • jest sporządzana w formie pisemnej; oraz

 • zawiera w szczególności następujące elementy:

  • cenę do zapłaty za dostawę, która:

   • jest niezmienna i określona w umowie: lub

   • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

  • ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub kótre muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;

  • okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;

  • szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;

  • ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz

  • przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.


Art 41 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi który wprowadza powyższe zmiany wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia ustawy.