Informacja

Uwaga hodowcy

Jak co roku czekamy na ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na rok 2012. Po konsultacjach zostało skierowane do zaakceptowania przez KE i najprawdopodobniej w okolicach marca /kwietnia zostanie ogłoszone. Obecnie jak w latach poprzednich ,jak to ładnie ujął z-ca Lekarza Krajowego dr Naze w piśmie nr GIWbż-508-10(1)/10 dotyczącym analogicznej sytuacji w ubiegłym roku cyt: "powyższy przepis jest przepisem martwym " Nie znaczy to ,że nie robimy prób podeszwowych, bo co prawda lekarz wis nie ma podstawy prawnej do wymagania badania, ale technolog ubojni do,której drób jest kierowany jak najbardziej. Tak więc na fermach nie zmienia się nic.

Natomiast z dniem 01-01-2012 weszło rozporządzenie precyzujące postępowanie z drobiem na ubojniach. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym(Tekst mający znaczenie dla EOG).

Dla nas hodowców najistotniejsze jest, że rozporządzenie dopuszcza drób skażony samonellą do przetwórstwa/obróbki termicznej.
Zainteresowanych szerszą informacją prosimy o kontakt z nami lub właściwymi dla swego terenu działania lekarzami pow. lub woj., którzy otrzymali odpowiednie instrukcje Gł. Inspektora Weterynarii

Przew KKW KFHDiPJ

Andrzej Sieradzki